Estijos ekonomikos ir ryšių ministerija yra atsakinga už Estijos skaitmeninės darbotvarkės 2020 įgyvendinimą ir nustato prioritetus, strateginius tikslus ir interesų sritis. 2020 m. Estijos skaitmeninę darbotvarkę remia kitos nacionalinės ministerijos ir institucijos, taip pat susijusios nacionalinės agentūros ir departamentai. Pagrindinis strategijos tikslas – sudaryti sąlygas sukurti gerai veikiančią, saugią ir patikimą aplinką, galinčią plėtoti ir kurti inovatyvius informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sprendimus, kurių reikia Estijos visuomenei ir ekonomikai. 

Vienas svarbiausių Estijos skaitmeninės darbotvarkės tikslų – skatinti inovacijas interneto valdymo, kibernetinio saugumo ir informacinės visuomenės srityse. Estijos kibernetinio saugumo taryba apibrėžia prioritetines kibernetinio saugumo sritis bei prioritetus ir siekia stiprinti pagrindinius nacionalinių kibernetinių pajėgumų ramsčius. Šiomis aplinkybėmis pradėtais veiksmais siekiama sustiprinti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir viešųjų institucijų atsaką į piktavališkus išpuolius, dalijimąsi gerąja patirtimi informacijos saugumo srityje, taip pat kitas iniciatyvas, kuriomis bendradarbiaujama siekiant skatinti didesnį Estijos piliečių ir įmonių informuotumą apie kibernetinį saugumą.

Keliuose darbotvarkės skirsniuose aptariamas IRT ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ugdymas, taip pat poreikis skatinti visų piliečių skaitmeninį raštingumą ir mokymąsi visą gyvenimą.  

Visų piliečių skaitmeniniai įgūdžiai

  • Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir naudotojų patirtį, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis viešosiomis paslaugomis ir didinti informuotumą apie jų pranašumus, kad visi galėtų įgyti skaitmeninių pilietiškumo įgūdžių.
  • Padidinti viešojo sektoriaus institucijų gebėjimą pasinaudoti novatoriškų IRT srities sprendimų teikiama nauda.  
  • Tikslas – skatinti mokymąsi visą gyvenimą bei skaitmeninį raštingumą ir mažinti skaitmeninių įgūdžių atotrūkį didinant informuotumą apie IRT sprendimų poveikį gyvenimo kokybei, gerovei, naudojimuisi viešosiomis paslaugomis ir kt. 
  • Didinti užsienio piliečių naudojimąsi skaitmenine tapatybe ir paslaugomis ir plėsti nacionalinę e. rezidento programą. 

IRT specialistų skaitmeniniai įgūdžiai 

  • Gerinti IT valdytojų ir paslaugų teikėjų žinias ir bendradarbiavimą rengiant tinklaveikos renginius ir praktinius seminarus, taip pat skelbiant atvirus kvietimus ir partnerystes.  
  • Kurti naujas priemones ir iniciatyvas, skirtas patenkinti didėjančią IRT specialistų paklausą visuose ekonomikos sektoriuose ir skatinti aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ugdymą tradiciniuose sektoriuose.
  • Rengti ir įgyvendinti konkretiems sektoriams skirtas IRT strategijas ir skirti papildomą valstybės finansavimą IT plėtrai. 
  • Priemonės, skirtos gerinti žinių srautus ir įgūdžių perdavimą tarp vidurinio ir aukščiausio lygio darbuotojų viešajame ir privačiajame sektoriuose. 
  • IRT plėtros projektų valdymo ir įgyvendinimo rėmimas taikant gaires ir kokybės reikalavimus.
  • Sujungiamumo, 5G technologijų, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo ir didžiųjų duomenų srities iniciatyvos ir didesnis šių sričių tyrėjų finansavimas. 

Strategy Details

Biudžetas

Nacionalinė strategija finansuojama Estijos vyriausybės, viešųjų ministerijų, įstaigų ir nacionalinių agentūrų lėšomis

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Didieji duomenys
Debesų kompiuterija
5G
Programinė įranga
Interneto svetainių kūrimas
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Estija
Organizacija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Anglų
Estų
Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

NETAIKOMA

Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė