2021–2027 m. skaitmeninės transformacijos gairės yra visa apimanti Latvijos skaitmeninės transformacijos strategija ir apima, be kita ko, IRT švietimą ir skaitmeninius įgūdžius, interneto prieigą, šiuolaikišką ir veiksmingą viešąjį administravimą, e. paslaugas ir visuomenei skirtą skaitmeninį turinį.

Pagrindiniai skaitmeninių įgūdžių ramsčio tikslai yra šie.

 • Visų piliečių pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai.
 • Piliečių, viešojo administravimo darbuotojų ir MVĮ skaitmeniniai įgūdžiai naudotis naujausiomis technologijomis ir skaitmeninėmis paslaugomis.
 • Skaitmeniniai įgūdžiai kurti ir teikti novatoriškas skaitmenines paslaugas ir produktus.
 • Skaitmeniniai įgūdžiai švietimo sistemoje.
 • Skaitmeniniai įgūdžiai sveikatos priežiūros sistemoje.

Tikslams įgyvendinti numatyta tokia veikla.

Skaitmeniniai įgūdžiai bus integruoti į įvairias mokymosi visą gyvenimą švietimo programas, atsižvelgiant į besimokančiųjų amžių, suvokimą, poreikius ir kitus veiksnius.

 • Išplėtotas aukštos kokybės ir visapusiškas skaitmeninių agentų tinklas rems ir skatins įvairias visuomenės grupes gerinti skaitmeninius įgūdžius ir naudojimąsi viešosiomis skaitmeninėmis paslaugomis. 
 • Darbdaviai bus motyvuojami ir finansiškai remiami, kad ugdytų savo darbuotojams reikalingus skaitmeninius įgūdžius viešajame ir privačiajame sektoriuose.
 • Viešojo administravimo darbuotojai bus mokomi skaitmeninės transformacijos ir skaitmeninių paslaugų teikimo srityje bei konsultuos piliečius ir MVĮ.
 • Skaitmeninių inovacijų centras teiks paslaugas MVĮ ir sektoriams, kuriuose skaitmeninės ir susijusios technologijos lėtai diegiamos, perduos žinias tarp regionų, teiks temines paslaugas, įskaitant dirbtinio intelekto, itin našios kompiuterijos, kibernetinio saugumo ir kitus aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius.
 • Valstybė teiks paramą specialistų mokymui ir perkvalifikavimui, kad jie galėtų dirbti su naujomis skaitmeninėmis technologijomis ir procesais.
 • Aukštos kokybės mokymo programos bus teikiamos visais švietimo lygmenimis, užtikrinant glaudesnį akademinės bendruomenės ir verslo sektorių bendradarbiavimą.
 • Bus organizuojama tikslinė veikla, kad IRT sektoriuje dalyvautų daugiau moterų, siekiant sumažinti specialistų trūkumą.
 •  Mokytojams ir instruktoriams bus teikiamas novatoriškas mokymas ir kitokia parama, kad jie galėtų tobulinti savo skaitmeninius gebėjimus.
 • Sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojams bus teikiamos tikslinės skaitmeninių įgūdžių programos, kad jie galėtų valdyti e. sveikatos paslaugas ir naujausias skaitmenines technologijas.
 • Įvairioms tikslinėms grupėms, turinčioms tinkamiausius informavimo kanalus, bus rengiamos informuotumo didinimo kampanijos apie skaitmeninių įgūdžių, technologijų ir paslaugų svarbą.

2021–2027 m. skaitmeninės transformacijos gairėse nustatyti tokie Latvijos skaitmeninių įgūdžių srities rodikliai iki 2027 m.:

 • 70 proc. piliečių, turinčių bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius;
 • 45 proc. piliečių, turinčių aukštesnius nei pagrindinius skaitmeninius įgūdžius;
 • 3 proc. visų įdarbintų IRT specialistų.

Visas „2021–2027 m. skaitmeninės transformacijos gairių“ tekstas latvių kalba.

Taip pat parengtos kitos gairės, suderintos su gairėmis dėl skaitmeninės transformacijos konkrečiose srityse, - dėl 2021–2027 m. švietimo plėtojimo („Būsimi įgūdžiai ateities visuomenei“), daugiausia dėmesio skiriant IRT švietimui ir įgūdžiams.

Strategy Details

Biudžetas

Finansavimas iš nacionalinių ir Europos išteklių. Visa su skaitmeniniais įgūdžiais susijusiai veiklai skirta suma – 203 002 429 EUR.

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Latvija
Organizacija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Latvių
Laiko juosta / planas
 Viešos konsultacijos 2020 m. kovo mėn. – 2021 m. birželio mėn. Latvijos ministrų kabineto patvirtinimas – 2021 m. liepos 6 d.
Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija strategiją parengė glaudžiai bendradarbiaudama su viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotaisiais subjektais, taip pat su mokslinių tyrimų ir akademine bendruomene bei pilietine visuomene.  Pagrindiniai suinteresuotieji subjektai, dalyvaujantys ir atsakingi už veiklos įgyvendinimą skaitmeninių įgūdžių srityje, yra: Latvijos švietimo ir mokslo ministerija, Latvijos ekonomikos ministerija, Latvijos kultūros ministerija, Latvijos valstybinė užimtumo agentūra, Latvijos informacinių ir ryšių technologijų asociacija, Latvijos atvirųjų technologijų asociacija, Latvijos darbdavių konfederacija, Latvijos prekybos ir pramonės rūmai, Latvijos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacija, Latvijos nacionalinė biblioteka, Latvijos IT klasteris.

Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė