2020 m. Rumunijos nacionaline skaitmeninės darbotvarkės strategija siekiama ugdyti piliečių, darbo jėgos ir skaitmeninių technologijų (IRT) įgūdžius ir prisidėti prie ekonomikos augimo bei skatinti konkurencingumą vietos, nacionaliniu, ES ir pasauliniu lygmenimis. 

Rumunijos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatyti prioritetai šiems svarbiausiems Rumunijos ekonomikos ir visuomenės sektoriams: užimtumas, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, klimato kaita ir energijos tvarumas, švietimas ir kova su skurdu ir socialine atskirtimi. Įgūdžių klausimai sprendžiami keturiose pagrindinėse veiklos srityse, parengtose remiantis Europos Komisijos 2014–2020 m. Europos skaitmenine darbotvarke, kuria siekiama: 

  • sukurti patikimą žinių bazę ir kvalifikuotą darbo jėgą e. valdžios, sąveikumo, kibernetinio saugumo, debesijos kompiuterijos, atvirųjų duomenų, didžiųjų duomenų ir socialinės žiniasklaidos srityse, kad būtų padidintas veiksmingumas, sumažintos su viešuoju sektoriumi ir naudojimusi viešosiomis paslaugomis susijusios išlaidos ir modernizuotos esamos viešojo administravimo struktūros;
  • skatinti ir didinti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) priemonių ir sprendimų naudojimą švietimo, sveikatos, kultūros ir skaitmeninės įtraukties srityse, teikiant plačią paramą sektorių lygmeniu ir stabilias investicijas į IRT;
  • kelti darbo jėgos kvalifikaciją ir ugdyti gebėjimus tokiose srityse kaip e. prekyba, moksliniai tyrimai ir plėtra bei inovacijos IRT srityje, remiantis lyginamaisiais įvairių Rumunijos regionų pranašumais ir remiant viešojo sektoriaus augimą;
  • gerinti plačiajuosčio ryšio ir skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą, kad būtų remiamas didesnis junglumas, daugiau prietaisų internete ir užtikrinta socialinė įtrauktis visuose Rumunijos regionuose.

Veiksmais visose srityse daugiausia dėmesio skiriama skaitmeninei įtraukčiai, IRT kompetencijų ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių tobulinimui, kad būtų sudarytos sąlygos pagrindinėms besiformuojančioms ir proveržio technologijoms ir inovacijoms viešajame ir privačiajame sektoriuose, taip pat daugelyje kitų. Pagal šią programą pradėti projektai apima IRT įrangos (tiek aparatinės, tiek programinės įrangos) tiekimą mokykloms, ypatingą dėmesį skiriant kaimo vietovėms, mokymo programas, kuriomis siekiama gerinti mokytojų skaitmeninius gebėjimus, taip pat informuotumo apie skaitmeninius įgūdžius didinimą ir iniciatyvas, kuriomis remiamas skaitmeninimas viešajame ir privačiajame sektoriuose. 

Rumunijos vyriausybės skaičiavimais, Rumunijos skaitmeninės darbotvarkės strategija 2014–2020 m. laikotarpiu gali paskatinti BVP augimą 13 proc., darbo vietų skaičių skaitmeninių technologijų ir IRT sektoriuje daugiau kaip 10 proc.

Strategy Details

Biudžetas

Finansuojama viešosiomis lėšomis, Rumunijos vyriausybės įnašu ir ES finansavimu. 

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Kibernetinė sauga
Didieji duomenys
Debesų kompiuterija
Programinė įranga
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Rumunija
Organizacija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Anglų
Rumunų
Laiko juosta / planas
Priėmimas: 2014. Įgyvendinimo pabaiga: 2020.
Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Strategija, kurią iš pradžių parengė Informacinės visuomenės ministerija, buvo rengiama padedant kitoms vyriausybinėms agentūroms ir viešosioms institucijoms, įskaitant Rumunijos sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinio švietimo ministerijos, Finansų ministerijos ir Transporto ministerijos agentūras.

Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė