VEIKLA

2019/2020 m. veiksmų planas

Bendros NSK steigėjų ir partnerių veiklos

 • dalyvavimas rengiant ir vertinant Lietuvos strateginius dokumentus ( pvz. Lietuvos skaitmeninės plėtros programos  2021-2030 skaitmeninių įgūdžių dalis, EBPO rekomendacijos Lietuvai kuriant įgūdžių strategiją ir t.t.);
 • Kartu su kitomis ES NSK vykdyti projektą „Europos skaitmeninių įgūdžių informavimo sistemos diegimas Lietuvoje” (angl. k. „Promoting European platform for digital skills and jobs in Lithuania“)
 • NSK partnerių susitikimai , kurių metu vyksta projektų pristatymas, dalijimasis patirtimi susidūrus su COVID 19 iššūkiais ir t.t.
 • ES ir LT gyventojų skaitmeninių įgūdžių lygio pokyčių tyrimų info

NSK narių veiklos ir projektai

Sklaidos renginiai

Saugesnio interneto savaitė

Renginio tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti kasmetiniame renginyje „Saugesnio interneto diena“, kuris vyksta tarptautinės kampanijos „Saugesnio interneto savaitė“ metu.

Pagrindinis tikslas – skatinti Lietuvos visuomenę, ypač vaikus ir jaunimą, saugiai naudotis internetu.

Finansavimas

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“

Renginio data

2020 m. vasario 11 d.

Svetainė

https://www.saferinternetday.org/

http://www.draugiskasinternetas.lt/

https://www.prisijungusi.lt/

Koordinatorius / organizatorius

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“

„Skaitmeninė savaitė“

Renginio tikslas

Skatina ugdyti gyventojų skaitmeninį raštingumą.

Finansavimas

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“

Renginio data

2020 m. kovo mėn.23-29 d.

Svetainė

http://alldigitalweek.eu/

https://www.epilietis.eu/

https://www.prisijungusi.lt/

Koordinatorius / organizatorius

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“

„Senjorų dienos internete“

Renginio tikslas

Nacionaline akcija  siekiama sudominti ir paskatinti Lietuvos senjorus drąsiau ir daugiau naudotis šiuolaikinėmis išmaniosiomis technologijomis, žinoti saugaus elgesio taisykles internete bei   kritiškai vertinti informaciją.

Finansavimas

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“

Renginio data

2020 m. spalio mėn.19-23 d.

Svetainė

https://www.prisijungusi.lt/renginiai/senjoru-dienos-internete-2020/

Koordinatorius / organizatorius

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“

„Moterys ir technologijos“ (Girls in ICT)

Renginio tikslas

Sklaidos apie IRT svarbą moterims ir merginoms didinimas.

Pagrindinis renginio tikslas yra įkvėpti, skatinti ir remti moteris technologijų srityje,  motyvuoti ir skatinti jaunas merginas studijuoti IRT ir STEM.

Renginio data

2019 m. balandžio mėn.  25 d.  ir  2020 balandžio 23 d.

Svetainė

http://www.ndma.lt

Koordinatorius / organizatorius

NDMA

Programavimo savaitė (CodeWeek)

Renginio tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti renginiuose, seminaruose, vebinaruose ir kitose viešinimo veiklose tarptautinės kampanijos „Programavimo savaitė“ (CodeWeek) metu.

Iniciatyvos tikslas – kompiuterinio mąstymo ir programavimo propagavimas. Renginių, pažintinių užsiėmimų ir akcijų metu siekiama populiarinti programavimą, suprantamai paaiškinti šios srities gebėjimus ir sutelkti motyvuotus žmones mokytis, parodyti, kaip įgyvendinti idėjas programuojant.

Renginio data

2020 spalio 10 -25 d.

Svetainė

http://codeweek.eu/

www.ecdl.lt/codeweek

Koordinatorius / organizatorius

Programavimo savaitės ambasadorė:Renata Danielienė

Pažangios mokymosi technologijos

Renginio tikslas

Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo plėtrą ir mokslinius ryšius. Konferencijos metu mokslininkai, studijų ekspertai, verslo bei valstybės ir švietimo institucijų atstovai pristatys naujus metodinius, technologinius sprendimus ir aktualius nacionalinius bei tarptautinius projektus, skirtus švietimo sistemai. Šiais metais daugiausiai dėmesio skirsime ateities mokymosi aplinkoms.

Renginio data

2019 m. gruodžio 12 d.

Svetainė

https://ndma.lt/alta2019/

Koordinatorius / organizatorius

NDMA

Kompiuterininkų dienos

Renginio tikslas

Pagrindinis tikslas – organizuoti forumą technologinių, mokslinių ir švietimo pasiekimų IRT srityje pristatymui, diskusijoms ir sklaidai.

Kompiuterininkų dienų metu dalyvaujantys pedagogai, mokytojai, studentai, mokslininkai, inžinieriai, smulkaus ir vidutinio verslo bei viešojo sektoriaus atstovai ir politikai pristato pasiekimus IRT srityje ir diskutuoja apie ateities tendencijas.

Finansavimas

Registracijos mokestis, verslo parama.

Renginio data

2019 m. spalio 3-4 d.

Svetainė

https://www.liks.lt/kompiuterininku-dienos-2019/

Koordinatorius / organizatorius

LIKS

NSK steigėjų ir narių veiklos

NSK steigėjai ir partneriai prisideda prie NSK tikslų vykdydami skirtingų šaltinių finansuojamus projektus.

Šiuo metu vykdomi projektai:

Organizacija/ projekto pavadinimas

Langas į ateitį / Prisijungusi Lietuva

Projekto tikslas

Tikslas – skatinti, motyvuoti ir padėti ugdyti bei tobulinti skaitmeninius gebėjimus. Projekto tikslinės grupės: nesinaudojantyus internetu, turintys nepakankamus įgūdžius bei įtaką darantys ( bibliotekininkai, e.skautai, benduromenės skaitmeniniai lyderiai ir pan.)

Projekto pradžia ir pabaiga

2018 balandis -2021 kovas

Finansavimo šaltinis

ERPF ir LR lėšos

Nuoroda

https://www.prisijungusi.lt/

Organizacija/ projekto pavadinimas

Kurk Lietuvai / „Digital Lithuania academy“

Projekto tikslas

„Digital Lithuania Academy“–  iniciatyva skatinanti viešojo sektoriaus skaitmeninių įgūdžių lavinimą. Šiam tikslui įgyvendinti bus sukurtos 3 priemonės. Šias priemones sudarys skaitmeninių įgūdžių įsivertinimo įrankis (standartas), paskaitos apie DigComp 2.1 kompetencijas (komunikacija) bei mokymų rekomendacijos (mokymai).

Projekto pradžia ir pabaiga

2019 rugsėjis – 2020 kovas

Finansavimo šaltinis

LRV

Nuoroda

http://kurklt.lt/projektai/digital-lithuania-academy/

Organizacija/ projekto pavadinimas

KTU + LITNET / Universiteto link – atotrūkio tarp mokyklų ir universitetų mažinimas per neformalųjį švietimą (Up2U)

Projekto tikslas

Projekto tikslas – sumažinti atotrūkį tarp mokyklų ir mokslo bei studijų institucijų, pasiūlant geresnę formaliojo ir neformaliojo mokymosi scenarijų integraciją, naudojant technologijas ir metodologijas, su kuriomis studentai susiduria universitetuose. KTU kartu su LITNET realizavo ir kviečia naudotis specialiai mokykloms pritaikyta virtualia mokymosi aplinka https://vma.lm.lt.

Projekto pradžia ir pabaiga

2017 sausis – 2020 gegužė

Finansavimo šaltinis

H2020

Nuoroda

https://up2university.eu/

Organizacija/ projekto pavadinimas

WOMEN4IT: Inovatyvūs sprendimai kaip padidinti mergaičių ir jaunų moterų integraciją į skaitmeninę visuomenę.

Projekto tikslas

„WOMEN4IT“ nagrinėja besitransformuojančios skaitmeninės darbo rinkos struktūrą, kurioje dirba mažiau moterų nei vyrų. Be tinkamai skiriamo dėmesio, šis skaitmeninis atotrūkis padidės ir tik paaštrins lyčių nelygybės problemas. Veiklos sritys:

 • Neužpildytų skaitmeninių darbų kategorijų tyrimai ir jų identifikavimas
 • Jaunų moterų informuotumo didinimas, siekiant tobulinti jų skaitmenines kompetencijas ir pasirinkti karjerą IKT srityje.
 • Profilio sudarymo įrankis ir metodika
 • 1000 jaunų moterų profilių sudarymas
 • Trūkstamų įgūdžių ir kompetencijų analizė
 • Mokymo planų sukūrimas
 • Kartu su darbdaviais, jaunoms moterims, sudaryti individualūs mokymosi planai
 • Jaunų moterų įdarbinimas
 • Projekto veiklos ir rezultatų sklaida
 • Rezultatų tvarumo planas
Projekto pradžia ir pabaiga

2018-2021

Finansavimo šaltinis

EEE and Norway Grants

Nuoroda

http://beti.lt/w4it/

Organizacija/ projekto pavadinimas

dComFra (Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams)

Projekto tikslas

Projekto konsorciumas sieks: sukurti veiksmingą Ukrainos nacionalinės skaitmeninės koalicijos tinklą, vienijantį švietimo įstaigas, asociacijas, valdžios institucijas, verslo atstovus; modifikuoti Ukrainos skaitmeninio raštingumo sistemą; pateikti rekomendacijas, kaip tobulinti skaitmeninio raštingumo studijų programas pagal Europos skaitmeninę darbotvarkę (DAE) ir šiuolaikinius darbo rinkos poreikius; sukurti skaitmeninio raštingumo mokymų modulius ir teikti kokybiškus mokymus ne tik mokytojams, bet ir kitiems Ukrainos visuomenės atstovams.

Projekto pradžia ir pabaiga

2018-11-15 – 2021-11-14

Finansavimo šaltinis

Erasmus+

Nuoroda

https://dcomfra.vdu.lt/

Organizacija/ projekto pavadinimas

Marketingo ir IKT ateities kompetencijų gairės – FuseIT

Projekto tikslas

Išanalizavus esamą padėtį sukurti ir įdiegti mokymo programą, skirtą IKT žinių ir gebėjimų reikalingų profesinei veiklai rinkodaros srityje ugdymui.

Projekto pradžia ir pabaiga

2019-11-01—2021-10-31

Finansavimo šaltinis

Erasmus+

Organizacija/ projekto pavadinimas

Prevencinės priemonės kovai su fišingu 4-sios pramonės revoliucijos amžiuje

Projekto tikslas

Edukuoti aukštųjų mokyklų studentus, pedagogus, universiteto darbuotojus (bendruomenės narius), suaugusiųjų švietimo centrus ir verslo sektorius bei skatinti tikslinės grupės kritinį mąstymą kibernetinio saugumo srityje.

Projekto pradžia ir pabaiga

2020-11-02—2022-11-01

Finansavimo šaltinis

Erasmus+

Nuoroda

https://cyberphish.eu

Organizacija/ projekto pavadinimas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras / Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas

Projekto tikslas

Vienas iš projekto uždavinių – suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje (SMIS) skaitmeninio turinio suaugusiųjų savarankiškam mokymuisi plėtojimas.

Projekto pradžia ir pabaiga

2016-09-30 – 2020-09-29

Finansavimo šaltinis

ESF ir LRV lėšos

Nuoroda

http://www.kpmpc.lt

Organizacija/ projekto pavadinimas

„IT įmonių konkurencingumo didinimas, teikiant specializuotusIT mokymus“ pagal priemonę „KOMPETENCIJOS LT“. /Baltijoskompiuterių akademija, UAB/ Vaidmuo projekte: Paslaugų teikėjų grupės atsakingasis partneris

Projekto tikslas

Specializuotų mokymų teikimas >50 IT įmonių; > 900 mokymo dalyvių; >110skirtingų mokymo programų. Tikslas -padidinti ITįmonių darbuotojų žinių ir kvalifikacijos lygį, organizuojant jiems specialiuosius mokymus, dėl kurių išaugtų darbuotojų konkurencingumas darbo rinkoje,teikiamų paslaugų kokybė ir padidėtų darbo efektyvumas.

Projekto pradžia ir pabaiga

2017 rugpjūtis – 2020 gegužė

Finansavimo šaltinis

ESFA+ įmonių nuosavas indėlis

Nuoroda

http://www.orbis.lt/KompetencijosLT/

Organizacija/ projekto pavadinimas

„IRT sektoriaus modulinių profesinio mokymo programų ir joms skirtų mokymosi priemonių rengimas ir atnaujinimas./Baltijos kompiuterių akademija, UAB. /Vaidmuo projekte: Paslaugų teikėjų grupės atsakingasis partneris

Projekto tikslas

Projekto tikslas – formuoti kvalifikacijas ir kurti naujoviškas, švietimo ir ūkio poreikius atliepiančias modulines profesinio mokymo programas. Rengiamos NET; PHP; JavaScript programuotojo modulinių profesinio mokymo programos ir joms skirtos mokymosi priemonės, atnaujinamos Java programuotojo, Programinės įrangos testuotojo modulinės profesinio mokymo programos ir mokymosi priemonės.

Projekto pradžia ir pabaiga

2018 rugpjūtis – 2019 lapkritis

Finansavimo šaltinis

ESFA

Nuoroda

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/

Po projekto pabaigimo bus patalpinta čia:

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/teoriniu-ir-praktiniu-uzduociu-sasiuviniai/

Organizacija/ projekto pavadinimas

Nacionalinė švietimo agentūra.
„Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“

Projekto tikslas

Projektu siekiama padėti mokyklos darbuotojams, koordinuojantiems IKT diegimą, tobulinti savo kompetencijas. Tuo tikslu planuojama parengti kompetencijų tobulinimui programą (modelį) bei organizuoti reikalingas kompetencijų tobulinimo veiklas. Veiklose planuojama parengti inovatyvią ir šiuolaikišką mokymo kurso medžiagą, adaptuojant „DigCompOrg“ įsivertinimo įrankį, bei organizuoti plataus masto (756 darbuotojai) mokymų programų įgyvendinimą.

Projekto pradžia ir pabaiga

2018-03–2020-09

Finansavimo šaltinis

ES struktūrinių fondų lėšos

Nuoroda

https://sites.google.com/itc.smm.lt/itcprojektai/ikt-koordinatoriai?authuser=0

Organizacija/ projekto pavadinimas

Nacionalinė švietimo agentūra
„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Projekto tikslas

Atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Projekto pradžia ir pabaiga

2018-05-30 – 2022-05-30

Finansavimo šaltinis

ES struktūrinių fondų lėšos

Nuoroda

https://www.upc.smm.lt/projektai/sutkur/apie.php

Organizacija/ projekto pavadinimas

Nacionalinė švietimo agentūra
„Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

Projekto tikslas

Sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose.
Įgyvendinus projektą numatoma, kad Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose bus įrengta 2000 saugių belaidžių interneto zonų, sukurtos belaidžio interneto stebėsenos, valdymo ir autorizavimo sistemos. Bus apmokyta ne mažiau kaip 1233 mokytojai ir mokyklų vadovai naudotis įrengtu belaidžiu internetu, valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje.

Projekto pradžia ir pabaiga

2018-05-21 – 2021-05-21

Finansavimo šaltinis

ES struktūrinių fondų lėšos

Nuoroda

https://sites.google.com/itc.smm.lt/wifimokykloms/pagrindinis

Organizacija/ projekto pavadinimas

Nacionalinė švietimo agentūra
„Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

Projekto tikslas

Siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Projekto pradžia ir pabaiga

2018-05-31 – 2022-05-30

Finansavimo šaltinis

ES struktūrinių fondų lėšos

Nuoroda

https://www.upc.smm.lt/projektai/benmod/apie.php

Organizacija/ projekto pavadinimas

Nacionalinė švietimo agentūra
„Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt I“

Projekto tikslas

Projektu siekiama padaryti internetą patikima aplinka, įtraukti vaikus ir jaunimą į saugesnės interneto erdvės kūrimą. Saugesnio interneto centro tikslas yra plėsti saugesnio interneto paslaugų sistemą Lietuvoje teikiant tris svarbiausias paslaugas visuomenei: 1) informavimo, 2) pagalbos linijos ir 3) karštosios linijos.

Projekto pradžia ir pabaiga

Tęstinumas nuo 2005 m.

Finansavimo šaltinis

EK lėšos

Nuoroda

http://draugintern.blue.ipc.lt/lt

http://draugintern.blue.ipc.lt/en

Organizacija/ projekto pavadinimas

DigitalCulture – suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų ir socialinės įtraukties į kūrybines industrijas gerinimas

Projekto tikslas

Sukurti tvarią ir efektyvią švietimo programą, skirtą suaugusiems, dirbantiems kūrybinių industrijų sektoriuje ir turintiems mažai skaitmeninių kompetencijų.

Projekto pradžia ir pabaiga

2018 m. Spalio 1 d. – 2021 m. Kovo 31 d.

Finansavimo šaltinis

Erasmus+

Nuoroda

https://digiculture.eu/en/

Organizacija/ projekto pavadinimas

LEAN: Antreprenerystės ir agrikultūros mokymai pradedantiesiems ūkininkams

Projekto tikslas

Sukurti tvirtą ir veiksmingą šešių dalyvaujančių organizacijų partnerystę penkiose Europos šalyse, kartu informuojant visas Europos šalis ir taip siekiant skatinti agronominių žinių ir antreprenerystės gebėjimų ugdymą.

 • Atsižvelgiant į naujų ir jaunų ūkininkų poreikius plėtoti organišką ir ekologišką ūkį, visose 5-iose partnerių šalyse.
 • Sukurti atvirųjų švietimo išteklių mokymo programą, skirtą organinės ir ekologinės ūkininkystės, bei antreprenerystės įgūdžių ugdymui. Mokymo medžiaga bus pagrįsta aukštos kokybės mokymo šaltiniais, įskaitant vaizdo įrašus, atvejų tyrimus ir gerosios praktikos mainus.
 • Teikti pažangias aukštos kokybės mokymosi galimybes, Europos ūkininkams, norint įgyvendinti ir plėtoti savo ūkį pagal ekologinius ir organinius principus.
 • Pasitelkiant novatoriškas IKT priemones, skatinti mainus tarp besimokančiųjų, besimokančiųjų ir mokytojų, besimokančiųjų ir atrinktų ūkininkų, tiek regioniniu, tiek tarptautiniu lygiu.
Projekto pradžia ir pabaiga

2018 – 2020

Finansavimo šaltinis

Erasmus+

Nuoroda

http://leanproject.eu/

Organizacija/ projekto pavadinimas

MENNET – Mokymo tinklas, skirtas palengvinti įgūdžių tobulinimą

Projekto tikslas
 • Įvertinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų, kompetenciją rašyti, skaityti, skaičiuoti ir naudoti kompiuterį;
 • Skatinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų tolesnį tobulėjimą, pasinaudojant novatoriškais švietimo modeliais; sukuriant keturių skirtingų submodulių mokymo programą – skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninių kompetencijų naudojimui.
 • Sukurti mentorystės platformą skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninės kompetencijos tobulinimui.
Projekto pradžia ir pabaiga

2019 – 2020

Finansavimo šaltinis

Erasmus+

Nuoroda

http://mennet.beti.lt

Organizacija/ projekto pavadinimas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras /Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)

Projekto tikslas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį. Projekto įgyvendinimo metu sukurta ir 180 profesinio mokymo programų pritaikyta Interaktyvi elektroninė mokymosi priemonė, skirta iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendriesiems gebėjimams ugdyti.

Projekto pradžia ir pabaiga

2016-12-05 – 2020-06-05

Finansavimo šaltinis

ES struktūrinių fondų lėšos

Nuoroda

https://www.bendriejigebejimai.lt/

Organizacija/ projekto pavadinimas

VIPT asociacija/Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje (E4W)

Projekto tikslas

Projektu „Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje“ siekiama atrasti, išnaudoti ir didinti moterų (įskaitant ir mažiau galimybių turinčias) užimtumo bei įsitraukimo į darbo rinką potencialą, padėti moterims pasiekti geriausias įsidarbinimo galimybes ugdant jų „minkštuosius” gebėjimus. Dviejų metų laikotarpiu sukurti ir išbandyti suaugusiųjų neformaliojo švietimo įstaigų darbuotojams ir moterims inovatyvią tiesioginių mokymų programą, organizuojant jos išbandymą bei teikiant pagalbą darbo ar geresnės karjeros galimybių paieškose.

Projekto pradžia ir pabaiga

2018-2020

Finansavimo šaltinis

Erasmus strateginės partnerystės

Nuoroda

http://www.e4w.eu/lt/

Organizacija/ projekto pavadinimas

VIPT asociacija/ E-įgūdžių karjeros vadovas (DIMESCA)

Projekto tikslas

Gerosios praktikos mainų projektas su 8 partnerėmis iš skirtingų Europos Sąjungos šalių. Pagrindinis projekto tikslas – keistis gerąją patirtimi ir praktika skaitmeninių įgūdžių stiprinimo srityje.

Projekto pradžia ir pabaiga

2018-2020

Finansavimo šaltinis

Erasmus strateginės partnerystės

Organizacija/ projekto pavadinimas

Mykolo Romerio universitetas kaip partneris dalyvauja tarptautiniame ES šalių projekte:  C3PLACES – using ICT for Co-Creation of inclusive public Places

Projekto tikslas

Plėsti kūrybinio bendradarbiavimo įtraukios visuomenės viešąsias vietas, taikant IKT. „C3PLACES“ planuoja sukurti vertę, siūlydami moksliškai pagrįstas strategijas ir priemones viešųjų atvirų erdvių kokybei gerinti, įtraukdami potencialius vartotojus į bendrą kūrybą. Rezultatai padidins kūrėjų ir vartotojų informuotumą apie naujas programas ir technologijas, kad būtų skatinami žmonių elgesio pokyčiai, siekiant gyventojų aktyvesnio gyvenimo būdo ir kūrybinių gebėjimų  plėtros, įgalinant skaitmeninių priemonių taikymą.

Projekto pradžia ir pabaiga

2017-03-01 – 2020-02- 28

Finansavimo šaltinis

ERA-NET

Nuoroda

https://c3places.eu/

Organizacija/ projekto pavadinimas

Mykolo Romerio universitetas kaip partneris dalyvauja, vykdant ES projektą: ES Piliečių mokslo platforma MRU/ EU-Citizen.Science platform

Projekto tikslas

Dalintis, inicijuoti ir sužinoti apie piliečių mokslą Europoje. Projektas „EU-Citizen.Science“ kuria pagrindinę piliečių mokslo Europoje platformą. Tai bus vieta dalytis naudingais šaltiniais apie piliečių mokslą, įskaitant įrankius ir gaires, geriausią patirtį ir mokymo modulius. Tai padarys Europoje sukurtas piliečių mokslo žinias prieinamas visiems ir leis žmonėms pradėti savo veiklą. Tai taip pat suteiks galimybę visiems, susijusiems su piliečių mokslu ar juo besidomintiems, sužinoti daugiau ir lengviau įsitraukti į mokslinius tyrimus.

Projekto pradžia ir pabaiga

2019-01-01 – 2022-01- 01

Finansavimo šaltinis

Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014- 2020)

Nuoroda

http://eu-citizen.science/


Veiklos 2018 metais

Veiklos 2017 metais