Apie

Pastaruoju metu informacinės technologijos (IT) tapo pagrindiniu darbo įrankiu, leidžiančiu sparčiau vystytis ekonomikai, kurti naujas darbo vietas. Nors aukštosios mokyklos ruošia nemažai IRT specialistų, tačiau jų trūkumas jaučiamas visoje Europoje. Dar 2009 metais buvo prognozuojama, kad Europos sąjungoje 2015 metais trūks apie 700 000 IRT specialistų. Šie skaičiai yra nuolat atnaujinami, tačiau didelių pokyčių IRT darbo rinkoje kol kas nematyti, tuo tarpu kasmet IRT sektoriuje padidėja apie 100 000 darbo vietų, o IRT specialistų skaičius auga daug lėčiau.

Siekiant sumažinti nedarbą IRT srityje Europos Sąjungoje imamasi įvairių iniciatyvų, skatinančių naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui , e- įgūdžių savaitė eSkills arba Get Online savaitė. Tačiau tiek verslui, tiek kitoms organizacijoms Europos Komisija (EK) dar aktyviau siūlo dalyvauti sklaidos procese, siūlyti savo idėjas, ir kiekvienam prisidėti skatinant studijas IT srityje.

Norint spręsti susidariusią situaciją 2012 metų gruodį EK paskelbė iniciatyvą Didžiosios koalicijos užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti „Grand Coalition for Digital Jobs“. Tai yra suinteresuotų organizacijų ir įmonių grupė, siekianti sumažinti IT specialistų trūkumą iki 2015 metų beveik 900 000 informacinių ir ryšių technologijų (IRT) darbo vietų Europoje.

Didžiosios koalicijos dokumente akcentuojama, kad reikia tobulinti mokymo sistemas, kurti naujas mokymo programas pagal rinkos poreikius, skatinti IRT darbuotojų mobilumą tarp šalių, kadangi vienose šalyse trūksta IRT darbuotojų, o kitose yra perteklius. Galiausiai tiems, kurie turi reikiamų žinių ir yra pasirengę įsidarbinti, yra reikalinga vieninga sertifikavimo sistema. Ir tai yra galinga priemonė – Europos Komisija turi skatinti naudoti šią sistemą darbdavius, darbuotojus, agentūras, vyriausybes ir pan.

Europos Komisija paragino kitas šalis sekti tokiu pavyzdžiu ir savo šalyse kurti nacionalines koalicijas. Šiuo metu nacionalinės koalicijos skaitmeniniams įgūdžiams skatinti yra sukurtos Latvijoje, Lenkijoje, Italijoje, Rumunijoje. (Planuojamos kurti šiose šalyse: Graikijoje, Airijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Ispanijoje).

 

2013 metų lapkričio 7 dieną Lietuvoje startuoja nacionalinė koalicija skaitmeniniams gebėjimams Lietuvoje skatinti.


Priežastys, paskatinusios kurti
nacionalinę koaliciją Lietuvoje

 • Didelis jaunimo nedarbo lygis 21,2 %;
 • IRT profesionalų trūkumas (prognozuojama, kad Lietuvoje iki 2016 m. trūks apie 6000 IRT specialistų);
 • IRT žinių ir įgūdžių didelis trūkumas (IRT skatinimas ir sklaida);
 • Vien formalaus ugdymo nepakanka siekiant sumažinti IRT specialistų trūkumą kaip galima greičiau;
 • Bendradarbiavimo tarp mokymo įstaigų ir verslo sektoriaus trūkumas;
 • Didžiosios koalicijos „Grand Coalition for Digital Jobs“ paskatinimas.
 
 

MISIJA

Įmonių, įstaigų ir organizacijų, pasirašiusių Nacionalinės skaitmeninės koalicijos memorandumą, misija yra didinti gyventojų užimtumą, skatinti veiksmingesnį skaitmeninių galimybių panaudojimą ir bendradarbiauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 m. programą „Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė“.

UŽDAVINIAI*


1. Iš esmės sumažinti IRT specialistų trūkumą, gerinti sąlygas privataus ir valstybinio sektorių darbuotojams bei visiems gyventojams įgyti ir nuolatos tobulinti darbui reikalingus IRT ir bendruosius gebėjimus, kurtis IT verslui ir plėtotis skaitmeninei rinkai:


 • IRT specialistus (per)kvalifikuoti pagal rinkos poreikius, skatinti ir kitų sričių specialistus įgyti IRT specialybes;
 • skatinti elektroninę lyderystę, IRT įmonių kūrimą bei naujų skaitmeninių galimybių panaudojimą įvairiose Lietuvos ūkio srityse; skatinti geresnį turimos IRT infrastruktūros ir egzistuojančių paslaugų panaudojimą;
 • sukurti lankstesnes skaitmeninių gebėjimų ugdymo ir sertifikavimo sistemas, panaudoti dabar esamas bendraeuropines sistemas;
 • skatinti atvirų švietimo išteklių kūrimą ir naudojimą, skatinti įmones, įstaigas ir organizacijas rengti ir teikti internetinius kursus.* NSK uždaviniai atnaujinti 2016 m. rugsėjo 29 d. NSK steigėjų ir narių susitikimo metu, atsižvelgiant į naująją įgūdžių darbotvarkę.

2. Pritraukti daugiau jaunimo rinktis IRT ir kitas tiksliųjų mokslų studijas bei profesijas; užtikrinti skaitmeninių ir darbui reikalingų universaliųjų gebėjimų įgijimą mokantis ir kitų specialybių:


 • nuolat tobulinti bendrojo lavinimo ir studijų bei profesinio rengimo programas pagal darbo rinkos poreikius;
 • siekti, kad rengiami specialistai turėtų darbo rinkai reikalingų IRT gebėjimų;
 • stiprinti skaitmeninių gebėjimų ugdymo sistemą įtraukiant į mokymo procesą verslo, mokslo ir kitų organizacijų atstovus;
 • įtraukti IRT mokymus į jaunimo neformaliojo ugdymo programas.

3. Stiprinti visuomenės supratimą apie skaitmeninių gebėjimų ir įgūdžių svarbą:


 • įtraukti visuomenę į skaitmeninių gebėjimų ir įgūdžių sklaidą;
 • nuolat informuoti visuomenę apie skaitmeninių gebėjimų ir įgūdžių svarbą;
 • kartu rengti visuomenės informavimo nacionalines akcijas ir regionines veiklas, kad būtų pasiekiamas kiekvienas Lietuvos gyventojas.
 
 

Steigėjai

socialiai atsakingo verslo įsteigta organizacija, kuri nuo 2002 m. ugdo Lietuvos gyventojų IRT gebėjimus ir skatina saugiai naudotis internetu, viešosiomis bei privačiomis elektroninėmis paslaugomis Lietuvos žmonių gyvenimo kokybei pagerinti bei konkurencingumui Europoje ir pasaulyje kelti;
atsakinga už informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje, koordinuojanti Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės programos ir ES Skaitmeninės darbotvarkės krypčių Lietuvoje įgyvendinimą;
kurios viena iš svarbiausių užduočių yra gyventojų, taip pat ir jaunimo, užimtumo skatinimas;
siekianti švietimą pritaikyti informacinės visuomenės poreikiams ir plėtojanti mokymosi visą gyvenimą galimybes elektroninėje erdvėje;
atstovaujanti nacionaliniam IRT sektoriui ir siekianti kurti jam geresnę verslo aplinką, geriausias sąlygas bei naujas galimybes pramonės augimui, kuriančiam pridėtinę vertę tiek asociacijos nariams, tiek ir teikiančiam naudą Lietuvos žmonėms bei viešajam sektoriui;
didžiausia Lietuvos ir viena seniausių Šiaurės Europos aukštųjų mokyklų, kurioje vykdomos kokybiškos moksliniais tyrimais pagrįstos studijos, apimančios beveik visas mokslo sritis;
vienas didžiausių techniškųjų universitetų Baltijos šalyse ir viena iškiliausių šalies aukštųjų mokyklų, užimanti lyderio pozicijas daugelyje mokslinių tyrimų ir studijų krypčių;
kurios tikslas - vienyti juridinius ir fizinius asmenis nuotolinio ir elektroninio mokymosi vystymui Lietuvoje, dalyvauti formuojant elektroninio mokymosi strategiją šalyje;
kurių svarbiausi tikslai ir veiklos kryptys yra skatinti informatikos bei IRT plėtrą Lietuvoje, rūpintis informatikos specialistų ir vartotojų rengimu, jų kvalifikacijos tobulinimu, visuomenės narių elektroninių įgūdžių formavimu ir sertifikavimu, o taip pat informatikos mokymu bendrojo lavinimo mokyklose;
jungianti didžiąją dalį Lietuvos viešųjų bibliotekų, kurios, šalia kasdienės savo veiklos, konsultuoja visuomenę apie darbui reikalingus IRT įgūdžius ir skatina juos įgyti;
kurios pagrindinis tikslas yra plėtoti Lietuvos informatikos ir informacinių technologijų mokytojų bei dėstytojų kūrybinę metodinę veiklą, dalykinį tobulėjimą, apibendrinti ir skleisti savo narių patirtį įvaldant naująsias technologijas ir jų mokymo būdus, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę.
 
 

NARIAI

Organizacijos:
Fiziniai asmenys:

 • Skaitmeninio raštingumo kuratorė Lietuvoje Renata DanielienėNacionalinės skaitmeninės koalicijos steigėjai patvirtino naujų dalyvių-narių priėmimo tvarką. NSK dalyvių priėmimo tvarka aprašyta PDF faile.

Kontaktai

Nacionalinės koalicijos iniciatorius asociacija „Langas į ateitį“

J. Rutkausko 6, LT-05132 Vilnius

tel. (8~5) 239 78 13, faksas (8~5) 239 78 31

info@skaitmeninekoalicija.lt
 
 
 
Į 

viršų